top of page

Program wychowania przedszkolnego – „Drużyna marzeń” Jolanta Wasilewska

 

ProgramDrużyna marzeń” jest przeznaczony dla nauczycieli dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolne go w szkole podstawowej. W szczególności polecany jest do pracy w grupach mieszanych, zróżnicowanych wiekowo. Jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Gwarantuje realizację podstawy programowej, a jednocześnie daje nauczycielom
możliwość rozszerzenia treści w programach własnych, zgodnie z potrzebami konkretnej grupy. Ponieważ zapisy w podstawie programowej mają charakter bardzo ogólny, w programie „Drużyna marzeń” podane są treści edukacyjne, których realizacja umożliwi zdobycie przez dzieci umiejętności wskazanych w podstawie programowej. Uwzględnienie celów szczegółowych, opisujących umiejętności dziecka na koniec wychowania przedszkolnego, ułatwi planowanie pracy z konkretnymi tematami. Cele te zostały podzielone na cztery etapy, zgodnie z grupami wiekowymi: trzylatki, czterolatki, pięciolatki i sześciolatki. Podział ten jest umowny. Jedynym kryterium doboru celów i treści nauczania oraz wymagań stawianych dziecku powinny być jego możliwości rozwojowe. Dlatego zwłaszcza nauczyciel pracujący z grupą dzieci w różnym wieku powinien traktować te cztery poziomy celów jako kolejne etapy osiągania określonych umiejętności, a podczas planowania sytuacji edukacyjnych powinien brać pod uwagę nie wiek dziecka, lecz jego aktualne możliwości i indywidualizować zadania zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami wychowanków. W kontekście dynamiki zmian społecznych, gospodarczych, technologicznych i ekologicznych we współczesnym świecie program – dbając o wszechstronny rozwój dziecka – koncentruje się zwłaszcza na rozwoju tych kompetencji, które z jednej strony są niezbędnym warunkiem dobrego funkcjonowania we współczesnym świecie,z drugiej zaś sprawiają dzieciom coraz więcej trudności.


Uwzględnia kompetencje kluczowe, sformułowane przez Parlament Europejski i Radę Europy w 2018 roku, oraz zdiagnozowane potrzeby dzieci. Do jego realizacji zalecane są efektywne, cenione przez nauczycieli i nowatorskie metody pracy. Program „Drużyna marzeń” zapewnia rozwój wszystkich kompetencji kluczowych:


1. w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
2. językowych;
3. matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;
4. cyfrowych;
5. osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się;
6. obywatelskich;
7. w zakresie przedsiębiorczości;
8. w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 

bottom of page