top of page

Rozkład dnia w naszym przedszkolu

Dzieci 3-letnie i 4-letnie


6:30 - 8:30 Zajęcia opiekuńcze, inicjowanie rozmów z dziećmi przychodzącymi. Zabawy swobodne  stwarzanie sytuacji zabawowych sprzyjających realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna

o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Zajęcia z Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Rewalidacji.

8:15 - 8:30 Ćwiczenia  poranne;  przygotowanie  do  śniadania – czynności  porządkowe,  rozwijanie  nawyków  higienicznych i samoobsługowych.

8:30 - 9:00 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki na temat zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów.

9:00 - 9:30  Zajęcia kierowane - tworzenie sytuacji edukacyjnych organizowanych przez nauczyciela w formie zabaw, ćwiczeń, gier, itp. wynikających z realizacji podstawy programowej w celu zdobywania i poszerzania wiadomości, doświadczeń; rozwijanie  i doskonalenie umiejętności i sprawności oraz samorealizacji w różnych formach aktywności (poznawcza, słowna, plastyczna,  muzyczna,  ruchowa).  Budowanie  zainteresowania  dziecka  językiem  obcym nowożytnym.  Udział  dzieci w realizacji treści religijnych.

9:30 - 11:15  Wyjście na spacer, zabawy swobodne na placu zabaw, zajęcia ruchowe, wycieczki. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych- gry i zabawy sportowe w sali; czas na głośne czytanie dzieciom utworów literackich; zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zajęcia z Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Rewalidacji.

11:15 - 11:30 Zabiegi  higieniczne przed obiadem. Nauka zasad mycia rak i zachowania się w łazience.


11:30 - 12:00 Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego

z nauką posługiwania się sztućcami.

12:00-13:30 Czynności samoobsługowe - rozbieranie i ubieranie się przed leżakowaniem, słuchanie muzyki, bajek, wyciszenie. Zajęcia z Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Rewalidacji.

13:30-14:00 Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek doskonalenie  umiejętności  samodzielnego  kulturalnego   spożywania  posiłków  połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.​

14:00-16:00  Gry i zabawy na powietrzu lub w sali – zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań

z niewielkim udziałem nauczyciela; gry i zabawy stolikowe; praca  w zespołach lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym  i z dzieckiem zdolnym; zabawy ze śpiewem; indywidualne rozmowy z dziećmi na temat wydarzeń dnia. Zajęcia z Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Rewalidacji.

Dzieci 5-letnie i 6-letnie

6:30-8:15 Zajęcia rozwijające mowę-  inicjowanie rozmów z dziećmi przychodzącymi do przedszkola- tematyka  dowolna, związana z porą roku, tematem tygodniowym.  Zabawy swobodne, stworzenie sytuacji zabawowych sprzyjających realizacji pomysłów dzieci.  Praca indywidualna o charakterze, wyrównawczo-stymulacyjnym oraz

z dzieckiem zdolnym. Zajęcia z PPP , Rewalidacja. Zabawy integrujące grupę. 

8:15-8:30 Ćwiczenia poranne., zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania-  czynności porządkowe, rozwijanie nawyków higienicznych  i samoobsługowych.

 

8:30-9:00 Śniadanie- doskonale umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.

 

9:00-10:00 Zajęcia kierowane-  tworzenie sytuacja edukacyjnych organizowanych przez nauczyciela w formie zabaw, ćwiczeń, gier, itp. wynikających z podstawy programowej w formie zdobywania i poszerzania wiadomości, doświadczeń; rozwija i doskonalenie umiejętności oraz samorealizacja w różnych formach aktywności.

Budowanie zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym. Udział dzieci w realizacji treści religijnych.

 

10.00-11.15 Zajęcia indywidualne z PPP, Rewalidacji. Wyjście na świeże powietrze. Zabawy swobodne na placu zabaw, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych gry

i zabawy sportowe w sali.

11.15-11.30 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.

 

11.30-12.00 Obiad- doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego

z pełnieniem dyżurów.

 

12.00-14.00 Zajęcia indywidualne z PPP, Rewalidacja.  Czas na głośne czytanie utworów literackich.  Zabawy tematyczne, konstrukcyjne.. Zajęcia utrwalające wiadomości z programowych zajęć edukacyjnych.

14.00-14.15  Podwieczorek.

 

14:15-16:00 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela; gry i zabawy stolikowe. Praca w zespołach lub indywidualna, wyrównawcza i z dzieckiem zdolnym. Indywidualne i grupowe rozmowy z dziećmi na temat wydarzeń dnia. Zajęcia z PPP, Rewalidacjia

bottom of page